QuaestiOenCurt - Bases

QUAESTIOENCURT – La Bogeria
(amb la col·laboració de Curtmiratges)

·       - Podran participar al concurs tots aquells realitzadors o productors que tinguin els drets sobre les obres que presenten.
·       - Els treballs presentats han de ser originals. Cada autor o productor  podrà presentar el nombre de pel·lícules que desitgi.
·       - Totes les obres s’han de basar en un tema obligatori: La Bogeria
·       - Les obres participants tindran una durada màxima de 15minuts.
·      -  Les  pel·lícules es presentaran a través de la plataforma ClickforFestivals o a través del correu electrònic curtmiratges@gmail.com (enviant enllaç de visionat i indicant en l'assumpte: Títol del curt + MOSTRAQUAESTIO).
·       - El termini de presentació de curtmetratges  és el dia 1 de març de 2017.
·       - Si l’idioma original del curtmetratge no és català o castellà, aquest haurà d’anar subtitulat en un d’aquests idiomes.
·       - La llista de curts admesos a concurs es publicarà al web de la Mostra  Quaestio: www.mostraquaestio.com
·       - La Mostra Quaestio se celebrarà a Olot  del 7 al 9 d’abril de 2017.
·       - El jurat designats per l’organització fallarà el premi i el farà públic el diumenge dia 9 d’abril durant  l’acte de clausura.
·       - El Premi QuaestiOenCurt  està dotat amb un premi de 300€.
·       - Els participants cedeixen gratuïtament els drets d’exhibició dels curtmetratges seleccionats durant dos mesos.
·       - Els participants es responsabilitzen de possibles reclamacions de drets de tercers en les obres presentades.
·       - L’organització de la Mostra Quaestio es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no especificada a les bases.

·       - Presentar-se al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

----------------------------------------------------------------------------------------

QUAESTIOENCURT – La Locura
(con la colaboración de Curtmiratges)

·      -  Podrán participar en el concurso todos aquellos realizadores o productores que tengan los derechos sobre las obras que presentan.
·      - Los trabajos presentados deben ser originales. Cada autor o productor podrá presentar el número de películas que desee.
·      - Todas las obras deben basarse en un tema obligatorio: La Locura
·      - Las obras participantes tendrán una duración máxima de 15 minutos.
·      - Las películas se presentarán a través de la plataforma Click for Festivals o a través del correo electrónico curtmiratges@gmail.com (enviar enlace de visionado indicando en el asunto: Título del corto + MOSTRA QUAESTIO).
·      - El plazo máximo de presentación de cortometrajes es el día 1 de marzo de 2017.
·      - Si el idioma original del cortometraje no es catalán o castellano, éste deberá ir subtitulado a uno de estos idiomas.
·      - La lista de cortos admitidos a concurso se publicará en la web de la Muestra Quaestio: www.mostraquaestio.com.
·      - La Muestra Quaestio se celebrará en Olot del 7 al 9 de abril de 2017.
·      - El jurado designados por la organización fallará el premio y lo hará público el domingo día 9 de abril durante el acto de clausura.
·      - El Premio QuaestiOenCurt está dotado con un premio de 300 €.
·      - Los participantes ceden gratuitamente los derechos de exhibición de los cortometrajes seleccionados durante dos meses.
·      - Los participantes se responsabilizan de posibles reclamaciones de derechos de terceros en las obras presentadas.
·      - La organización se reserva el derecho de resolver cualquier eventualidad no especificada en las bases.
·      · Presentarse al concurso supone la total aceptación de estas bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario